☰ Menu
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Czwartek 13.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZAKUP I DOSTAWA PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW KRAJOWEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINI

Gostynin, dnia 19.03.2019r.

 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09 – 500 Gostynin, ul. Zalesie 1A

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości niższej niż tzw. progi unijne na :

ZAKUP I DOSTAWĘ PRZEDPŁACONYCH KART PŁATNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW KRAJOWEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl

 

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa przedpłaconych kart płatniczych w liczbie 354 sztuk o wartości brutto 110.490,00 złotych, dla pracowników Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie uprawniających do zakupu artykułów użytku codziennego, a w szczególności artykułów: spożywczych, drogeryjnych, chemii gospodarczej, tekstylnych, AGD itp. Karty płatnicze muszą być możliwe do zrealizowania we wszystkich placówkach współpracujących z wyłonionym Wykonawcą na terenie całego kraju oraz we wszystkich placówkach współpracujących z wyłonionym Wykonawcą na terenie miasta Gostynina.

Dostawa kart płatniczych nastąpi na następujących warunkach:

1. Termin ważności kart  - minimum 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (wszystkie karty muszą mieć jednakowy termin ważności).

2. Karty na podpis (niezabezpieczone kodem PIN).

3. Dostarczenie kart do siedziby Zamawiającego.

4. Ubezpieczenie przesyłki na czas transportu przez Wykonawcę.

5. Dostarczenie kart w opakowaniach zbiorczych, posegregowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. karty winny być posegregowane według ich wartości – Wykonawca powinien załączyć do każdej karty instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania karty, w tym informacje o sposobie zastrzeżenia karty i sposobie sprawdzenia salda, jak również informacje o promocjach i rabatach udzielanych przez poszczególnych partnerów handlowych użytkownikom kart.  

6. Aktywacja kart płatniczych najpóźniej 2 dni robocze po przesłaniu (fax,
e-mail) do Wykonawcy potwierdzenia odbioru kart.

7. Możliwość reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidłowej kwoty karty albo innych nieprawidłowości w opakowaniu zbiorczym, rozpatrzenie i załatwienie reklamacji przez Wykonawcę w ciągu 3 dni.

8. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat z tytułu użytkowania kart przez użytkowników (tzn. prowizji od każdej transakcji realizowanej za pomocą karty płatniczej, opłaty rocznej za użytkowanie karty itp.).

9. Karty powinny posiadać możliwość ich zastrzeżenia na wypadek zagubienia lub kradzieży.

10. Wykonawca powinien zapewnić możliwość wydania duplikaty karty zagubionej lub utraconej – Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania od użytkownika karty opłaty za wydanie jej duplikatu.

11. Wykonawca powinien zapewnić możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków na karcie, telefonicznie oraz za pośrednictwem sieci internet, jak również sprawdzenia historii transakcji dokonanych za pomocą karty.

12. Zamawiający zastrzega, że obsługa procesu zasilania kart płatniczych leży po stronie Wykonawcy.

13. Ilość i wartość zasilenia kart w złotych:

Liczba / Wartość zasilenia kart w złotych

Lp.

Liczba przedpłaconych kart płatniczych

Wartość zasilenia

1.

4

500,00

2.

28

450,00

3.

43

400,00

4.

71

350,00

5.

64

300,00

6.

135

250,00

7.

1

175,00

8.

1

150,00

9.

3

125,00

10.

1

60,00

11.

1

50,00

12.

2

40,00

Razem:

354

110.490,00

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA: 110.490,00 złotych brutto

słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100

Karty płatnicze należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa kart płatniczych w liczbie 354 sztuk o wartości 110.490,00 złotych brutto musi mieć miejsce do siedziby Zamawiającego tj. Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w  Gostyninie, ul. Kutnowska 74B w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku do godz. 14.00. Koszt dostawy kart spoczywa po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający określa, aby czynności związane z realizacją dostawy wykonywały osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629).

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, weryfikowania danych w tym zakresie oraz konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązania złożonego w ofercie określa § 17 projektu umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

Karty płatnicze należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia podpisania umowy. Dostawa kart płatniczych w liczbie 354 sztuk
o wartości 110.490,00 złotych brutto musi mieć miejsce do siedziby Zamawiającego tj. Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w  Gostyninie, ul. Kutnowska 74B w dzień roboczy od poniedziałku do piątku do godz. 14.00. Koszt dostawy kart spoczywa po stronie Wykonawcy.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  przesłanki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp:

a) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

b) w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

c) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykorzystanie przez Wykonawcę podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia odbywa się zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty  i oświadczenia o których mowa w rozdziale XII specyfikacji.

 

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem Sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął termin określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna dowody za wystarczające.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest wobec niego podstaw wykluczenia:

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ) – oświadczenie należy załączyć do oferty.

b) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 3 do SIWZ) – oświadczenie należy załączyć do oferty.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) – zobowiązanie należy załączyć do oferty.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a (załącznik nr 2 do SIWZ).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – oświadczenia należy załączyć do oferty.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) – w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji, co oznacza, iż złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej staje się bezprzedmiotowe.

 

Inne wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1.   Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ).

2.   Potwierdzenie wniesienia przez Wykonawcę wadium.

3.   Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

4.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. XII SIWZ.

 

Wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert.

Konto Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie 87 1020 3974 0000 5202 0273 2485.

3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie aniżeli w pieniądzu na konto Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nawę postępowania, którego wadium dotyczy.

5. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp.

6. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty, termin ważności kart płatniczych, termin dostawy kart płatniczych, cena duplikatu karty płatniczej, możliwość zastrzeżenia karty bezpośrednio przez użytkownika oraz aspekt społeczny zatrudnienia.

 

Oznaczenie kryterium

Waga

Cena brutto oferty – wyrażona w PLN

10

Termin ważności kart płatniczych – wyrażony w miesiącach

55

Termin dostawy kart płatniczych – wyrażony w dniach

10

Cena duplikatu katy płatniczej – wyrażona w PLN

10

Możliwość zastrzeżenia karty bezpośrednio przez użytkownika

5

Aspekt społeczny zatrudnienia

10

 

Oferty należy przesyłać na adres Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 74 B.

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2019r. o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2019r. o godzinie. 10.00.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej

 

Termin związania ofertą – 30 dni

 

Sposób uzyskania SIWZ:

  • SIWZ  odebrać można osobiście w siedzibie Zamawiającego w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 74 B.
  • specyfikację można pobrać  ze strony internetowej Zamawiającego http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl
  • Zamawiający udostępnia także specyfikację na wniosek Wykonawcy i przesyła pocztą lub faxem.

 

Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia poprzez dynamiczny system zakupów oraz w systemie  aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

 

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

mgr Agnieszka Jędrzejczak Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych oraz mgr Wioletta Kaszewska Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych    

tel. 24 235 71 54, 24 235 71 56, w godz. (7.30 – 14.30), fax 24 235 71 55

adres e-mail administracja@kozzd-gostynin.pl    

 


 

Specyfikacja

Informacja po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o wyborze oferty

 

Wytworzył:
mgr Agnieszka Jędrzejczak
(2019-03-19)
Udostępnił:
Ariel Lipiński
(2019-03-19 12:24:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ariel Lipiński
(2019-03-28 14:36:21)
 
liczba odwiedzin: 72135

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X