☰ Menu
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Sobota 28.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA TERENU PRZED NIEKONTROLOWANYM PRZEMIESZCZANIEM SIĘ UMIESZCZONYCH W ODDZIAŁACH KRAJOWEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

Gostynin, dnia 18.09.2019r.

 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09 – 500 Gostynin, ul. Zalesie 1A

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości niższej niż tzw. progi unijne na :

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA TERENU PRZED NIEKONTROLOWANYM PRZEMIESZCZANIEM SIĘ UMIESZCZONYCH W ODDZIAŁACH KRAJOWEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia terenu przed niekontrolowanym przemieszczaniem się umieszczonych w oddziałach Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie”.

Pod nazwą inwestycji zawiera się wielobranżowe zadanie inwestycyjne obejmujące między innymi wykonanie alarmowej instalacji niskoprądowej wraz z rozbudową istniejących central alarmowych. Niezbędnym elementem dla efektywnego działania systemu sygnalizacji włamania i napadu jest wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę okienną aluminiową o parametrach bezpieczeństwa właściwych dla tego typu placówki i zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podane powyżej informacje mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach do SIWZ, tj.:   

Załączniku pn. „Opracowanie rozbudowy systemu sygnalizacji włamania”.

Załączniku  pn. „Projekt budowlany dla inwestycji”.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostawy będą obejmowały sprzęt i urządzenia nowe i nieużywane.

Użyte w opisie przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ nazwy wyrobów i elementów to wymóg konieczny, aby stary system zabezpieczeń współpracował z systemem będącym przedmiotem zamówienia.

Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią.

UWAGA:

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia  związanego z wymianą stolarki okiennej tj. rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, Wykonawca ma obowiązek do oferty załączyć wykaz materiałów, urządzeń lub technologii, które zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Jednocześnie w części obejmującej prace związane z budową zintegrowanego systemu zabezpieczeń, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z formularzem ofertowym wykaz oferowanego sprzętu, który stanowi załącznik nr do 2 do SIWZ.

Zaproponowane równoważne materiały, urządzenia lub technologie będą podlegały ocenie Zamawiającego, który może podjąć decyzję o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zlokalizowany jest w budynku, w którym przebywają bardzo niebezpieczni pacjenci, a montaż okien oraz systemu zabezpieczeń będzie wykonywany na terenie instytucji, która posiada infrastrukturę techniczną i medyczną oraz jest obiektem działającym. W związku z tym, iż prace wykonywane będą w obiekcie czynnym nie mogą one zakłócać funkcjonowania jego pracy.

Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przyjęte rozwiązania na każdym etapie ich wykonania.

Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca planowanych prac oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zadania, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej – brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie uniemożliwia Wykonawcy złożenia oferty i udziału w postępowaniu przetargowym.

Po stronie Wykonawcy leży również obowiązek przeprowadzenia stosownych pomiarów.

W czasie realizacji zadania Wykonawca zorganizuje miejsce prac własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony prac, a także będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac. Każdorazowo po zakończeniu prac należy posprzątać wyznaczony odcinek pracy. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac oraz będzie stosował elektronarzędzia o niskim poziomie hałasu.

Wszelkie narzędzia używane przy pracy muszą być sprawdzone ilościowo przed rozpoczęciem prac, a następnie po zakończeniu pracy, należy sprawdzić czy ich stan ilościowy zgadza się. W przypadku stwierdzenia braku należy fakt ten zgłosić niezwłocznie ochronie Ośrodka.

Do Wykonawcy należy zabezpieczenie koszy/kontenerów na odpadki i gruz oraz pokrycie kosztów ich wywozu.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zostanie poinformowany o w/w przepisach.

Zamawiający informuje, iż na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Wszelkie ustalenia dotyczące organizacji prac zapadać muszą w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednocześnie codziennie (lub dzień wcześniej) przed przystąpieniem do prac, zakres prac wykonywany w danym dniu musi być szczegółowo ustalony z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może przerwać prace do czasu ich usunięcia.

Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania systemu będącego przedmiotem postępowania.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania, w tym również listę osób zatrudnionych przez Podwykonawców. W przypadku zmian, zaktualizowana lista winna zostać dostarczona do Biura Ochrony na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – każdy pracownik Wykonawcy wchodząc na teren Ośrodka musi posiadać dowód osobisty i okazać go każdorazowo na wezwanie pracownikowi Biura Ochrony Ośrodka.   

Praca na terenie Ośrodka nie może trwać w godzinach 21.00 – 07.00, ze względu na obowiązującą w tych godzinach ciszę nocną. W wyjątkowych sytuacjach np. poza Oddziałami, gdzie nie przebywają pacjenci, a praca nie wymaga użycia narzędzi wywołujących hałas może zostać wyrażona zgoda na przedłużenie prac do godziny 22.00.

Zamawiający informuje również, iż nie ma możliwości udostępnienia Wykonawcy powierzchni magazynowej, warsztatowej, socjalnej, co oznacza, że organizacja takiego zaplecza leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 – miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, obejmujący wszystkie wykonywane roboty budowlano – instalacyjne oraz dostarczone materiały, zamontowane urządzenia etc. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia, które będą mieć miejsce w  miesiącu październik/listopad, każdego roku obowiązywania gwarancji. Oznacza to, że liczba wykonanych przeglądów zależna będzie od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę – okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych we wzorze umowy. Warunki określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ stanowią jej integralną część.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający określa, że jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej
w art. 22 § 1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Zamawiający wymaga, aby osoby te były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, weryfikowania danych w tym zakresie oraz konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązania określa
§ 14 projektu umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

 

Kod CPV – 45421132 – 8 – Instalowanie okien.

Kod CPV – 45312200 – 9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 8 tygodni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego miejsca wykonania prac. Przekazanie to nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż termin 8 tygodni to termin maksymalny wykonania zamówienia, który nie może zostać przekroczony. Wykonawca może natomiast zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, co będzie dodatkowo punktowane – termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.  

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  przesłanki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy PZP.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP:

a) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

b) w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji prac objętych umową na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

c) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż skieruje do bezpośredniej realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawnienia SEP do 1 kV.   

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ).

Wykorzystanie przez Wykonawcę podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia odbywa się zgodnie z art. 22a Ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty  i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII SIWZ.

 

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy PZP.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem Sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął termin określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna dowody za wystarczające.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest wobec niego podstaw wykluczenia:

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane wraz z ofertą:

a) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ).

b) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 4 do SIWZ).

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP następuje łącznie.

2. Inne wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ).

b) Wykaz oferowanego sprzętu z wykorzystaniem wzoru  (załącznik nr 2 do SIWZ).

c) Potwierdzenie wniesienia przez Wykonawcę wadium.

d) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres oraz powinno być złożone wraz z ofertą.

f) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f Ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XII SIWZ.

3.1 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 5 do SIWZ).

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, z wykorzystaniem wzoru  (załącznik nr 6 do SIWZ).

d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 9 do SIWZ) – w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji, co oznacza, iż złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej staje się bezprzedmiotowe.

3.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Dokument potwierdzający posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100).

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN lub odwołujący się w swej treści do zamówień, których wartość została wskazana w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia tej wartości na PLN według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b) Dokument potwierdzający posiadanie zdolności technicznej i zawodowej:

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale X pkt. 2
ppkt. c SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W razie konieczności, szczególnie jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dowody (dokumenty), budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, o przedłożenie bezpośrednio Zamawiającemu dodatkowych informacji lub dowodów (dokumentów) w tym zakresie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1. lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, a w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument  wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ). 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a. (załącznik nr 3 do SIWZ).

7. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca ma możliwość złożenia wraz z ofertą wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa, na zasadach określonych w rozdziale
XVI SIWZ.

9. Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy PZP Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku Zamawiający ma możliwość zastosowania art. 26 ust. 6 Ustawy PZP tj. uznać, że posiada dokumenty i nie będzie dokonywał wezwania do ich złożenia na podstawie art. 26 Ustawy PZP.

 

Wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert.

Konto Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie 87 1020 3974 0000 5202 0273 2485.

3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie aniżeli w pieniądzu na konto Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nawę postępowania, którego wadium dotyczy.

5. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy PZP.

6. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Ustawy PZP.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty, termin realizacji zamówienia, oraz termin udzielonej gwarancji.

Oznaczenie kryterium

Waga

Cena brutto oferty

60

Termin realizacji zamówienia

20

Termin udzielonej gwarancji

20

 

Oferty należy przesyłać lub składać na adres Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, 09 – 500 Gostynin,
ul. Kutnowska 74 B.

Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2019r. o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2019r. o godzinie. 10.00.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej

 

Termin związania ofertą – 30 dni

 

Sposób uzyskania SIWZ:

  • SIWZ  odebrać można osobiście w siedzibie Zamawiającego w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 74 B.
  • specyfikację można pobrać  ze strony internetowej Zamawiającego http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl
  • Zamawiający udostępnia także specyfikację na wniosek Wykonawcy i przesyła pocztą lub faxem.

 

Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia poprzez dynamiczny system zakupów oraz w systemie  aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

 

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

mgr Agnieszka Jędrzejczak Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych oraz mgr Wioletta Kaszewska Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych    

tel. 24 235 71 54, 24 235 71 56, w godz. (7.30 – 14.30), fax 24 235 71 55

adres e-mail administracja@kozzd-gostynin.pl    

 


Specyfikacja

Załączniki - Opracowanie systemu sygnalizacji włamania:

Opracowanie rozbudowy systemu sygnalizacji włamania i napadu

Parter - PDF

Parter - DWG

Piętro - PDF

Piętro - DWG

Piwnica - PDF

Piwnica - DWG

Załączniki - Projekt budowlany inwestycji:

a1 - rzut parteru

a2 - rzut piętra

a3 - elewacja północna

a4 - elewacja południowa

a5 - elewacja wschodnia, zachodnia

a6 - zestawienie stolarki

Kosztorys

Opis techniczny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienie do zapisów SIWZ - 1

Informacja po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X