☰ Menu
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE MURU OCHRONNEGO W KRAJOWYM OŚRODKU ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

Gostynin, dnia 02.10.2019r.

 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09 – 500 Gostynin, ul. Zalesie 1A

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości niższej niż tzw. progi unijne na :

USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE MURU OCHRONNEGO W KRAJOWYM OŚRODKU ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych muru ochronnego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, które wykonywane będą na terenie Ośrodka zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. Zalesie 1A.

Podstawowy zakres czynności naprawczych i konserwacyjnych do wykonania obejmuje następujące czynności:

1. Czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni poziomych i pionowych obróbek blacharskich wieńca górnego muru ochronnego – (94,85mb +61,25mb) x 0,7m = 109,27m2

2. Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych muru ochronnego. Powierzchnia zewnętrzna  muru - 295mb x 4,65m = 1 371,75m2. Powierzchnia wewnętrzna muru ochronnego - 289mb x 5,20m=1 502,80m2.

3. Wymagane czynności przygotowawcze dla prawidłowego przygotowania podłoża:

- kurz, pył - oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem (max. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia,

- luźne resztki wylewki lub zaprawy ze spoin - skuć i oczyścić,

- nierówności, defekty i ubytki - skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresu karencji,

- wilgoć - pozostawić do wyschnięcia, wyeliminować ewentualne przyczyny podciągania kapilarnego,

- wykwity - oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem,

- luźne i nienośne elementy elewacji muru - wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem odpowiednich okresów karencji,

- brud, sadza, tłuszcz - zmyć wodą pod ciśnieniem (max. 200 barów) z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

4. Wykonanie gruntowania podłoża odpowiednim preparatem gruntującym -1 371,75m2 + 502,80m2 = 2 874,55m2

5. Od strony zewnętrznej muru montaż listew startowych ponad cokołem z glazury (tylko w polach między słupami)

6. Wyrównanie powierzchni muru warstwą płyt ze styropianu EPS 100 grubości 20mm - 2 874,55m2 x 0,02m = 57,49m3 (montaż na klej metodą na „grzebień” 10-12mm)

7. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego o ciężarze właściwym 160 g/m2 - 2 874,55m2 x 1,1 = 3 162m2

8. Wykonanie warstwy wyrównującej z masy klejowej pod tynk silikonowy

9.  Wykonanie 5 sztuk dylatacji pionowych – 5 x 5,20mb

10. Pokrycie   powierzchni   gruntem   sczepnym   właściwym   do tynku

silikonowy

11. Wykonanie ostatecznej warstwy maszynowego tynku silikonowego w granulacji max. 1,5mm, kolor po przedstawieniu wzornika przez Wykonawcę

12. Uzupełnienie dylatacji pionowych rozprężną taśmą dylatacyjną.

Podane powyżej informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka prac oraz podstawowe parametry techniczne zadania określono w załącznikach do SIWZ, tj.:   

Załączniku pn. „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług”,

Załączniku  pn. „Przedmiar robót”.

Załączniki określają warunki wykonania robót związanych z naprawą i konserwacją powierzchni muru ochronnego od strony zewnętrznej i wewnętrznej Ośrodka. Jednocześnie załączony do SIWZ „przedmiar robót” stanowi jedynie dokument pomocniczy do wyceny oferty.

Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią.

Powyższe oznacza, że użyte nazwy marek (firm), wyrobów budowalnych czy technologii należy traktować w myśli art. 29 ust. 3 Ustawy PZP jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. A zatem możliwe jest użycie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, warunków Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej.

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zlokalizowany jest w budynku, w którym przebywają bardzo niebezpieczni pacjenci, a prace objęte zamówienie, wykonywane będą na terenie instytucji, która posiada infrastrukturę techniczną i medyczną oraz jest obiektem działającym. W związku z tym, iż prace wykonywane będą w obiekcie czynnym nie mogą one zakłócać funkcjonowania jego pracy.

Prace objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą etapami, według uzgodnionego między stronami oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, którego wstępny projekt przedstawi Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca planowanych prac oraz uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania zadania, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej – brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie uniemożliwia Wykonawcy złożenia oferty i udziału w postępowaniu przetargowym.

Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przyjęte rozwiązania na każdym etapie ich wykonania.

W czasie realizacji zadania Wykonawca zorganizuje miejsce prac własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony prac, a także będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac. Każdorazowo po zakończeniu prac należy posprzątać wyznaczony odcinek pracy. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac oraz będzie stosował elektronarzędzia o niskim poziomie hałasu.

Wszelkie narzędzia używane przy pracy muszą być sprawdzone ilościowo przed rozpoczęciem prac, a następnie po zakończeniu pracy, należy sprawdzić czy ich stan ilościowy zgadza się. W przypadku stwierdzenia braku należy fakt ten zgłosić niezwłocznie ochronie Ośrodka.

Do Wykonawcy należy zabezpieczenie koszy/kontenerów na odpadki oraz pokrycie kosztów ich wywozu.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Ośrodka. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zostanie poinformowany o w/w przepisach.

Zamawiający informuje, iż na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Wszelkie ustalenia dotyczące organizacji prac zapadać muszą w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jednocześnie codziennie (lub dzień wcześniej) przed przystąpieniem do prac, zakres prac wykonywany w danym dniu musi być szczegółowo ustalony z wyznaczoną przez Zamawiającego osobą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający może przerwać prace do czasu ich usunięcia.

W dniu przekazania miejsca wykonywania prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania, w tym również listę osób zatrudnionych przez Podwykonawców. W przypadku zmian, zaktualizowana lista winna zostać dostarczona do Biura Ochrony na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem dalszych prac – każdy pracownik Wykonawcy wchodząc na teren Ośrodka musi posiadać dowód osobisty i okazać go każdorazowo na wezwanie pracownikowi Biura Ochrony Ośrodka.   

Praca na terenie Ośrodka nie może trwać w godzinach 21.00 – 07.00, ze względu na obowiązującą w tych godzinach ciszę nocną. W wyjątkowych sytuacjach kiedy praca nie wymaga użycia narzędzi wywołujących hałas może zostać wyrażona zgoda na przedłużenie prac do godziny 22.00.

Zamawiający informuje również, iż nie ma możliwości udostępnienia Wykonawcy powierzchni magazynowej, warsztatowej, socjalnej, co oznacza, że organizacja takiego zaplecza leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 – miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, obejmujący wszystkie wykonywane prace. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.  

Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w SIWZ oraz złącznikach do niej, w tym na zasadach określonych we wzorze umowy. Warunki określone we wzorze umowy załączonym do SIWZ stanowią jej integralną część.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiający określa, że jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej
w art. 22 § 1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Zamawiający wymaga, aby osoby te były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, weryfikowania danych w tym zakresie oraz konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązania określa § 14 projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

 

Kod CPV – 50000000 – 5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 8 tygodni licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego miejsca wykonania prac. Przekazanie to nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż termin 8 tygodni to termin maksymalny wykonania zamówienia, który nie może zostać przekroczony. Wykonawca może natomiast zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, co będzie dodatkowo punktowane – termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.  

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  przesłanki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy PZP.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy PZP:

a) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

b) w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji prac objętych umową na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

c) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).

Wykorzystanie przez Wykonawcę podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia odbywa się zgodnie z art. 22a Ustawy PZP.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty  i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XII SIWZ.

 

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy PZP.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy PZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem Sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął termin określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna dowody za wystarczające.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest wobec niego podstaw wykluczenia:

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane wraz z ofertą:

a) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).

b) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 3 do SIWZ).

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP następuje łącznie.

2. Inne wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ).

b) Potwierdzenie wniesienia przez Wykonawcę wadium.

c) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres oraz powinno być złożone wraz z ofertą.

e) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f Ustawy PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XII SIWZ.

3.1 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 4 do SIWZ).

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, z wykorzystaniem wzoru  (załącznik nr  5 do SIWZ).

d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP (załącznik nr 7 do SIWZ) – w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji, co oznacza, iż złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej staje się bezprzedmiotowe.

3.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Dokument potwierdzający posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN lub odwołujący się w swej treści do zamówień, których wartość została wskazana w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia tej wartości na PLN według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1. lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, a w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument  wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a (załącznik nr 2 do SIWZ).

7. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca ma możliwość złożenia wraz z ofertą wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach określonych w rozdziale XVI SIWZ.

9. Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy PZP Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku Zamawiający ma możliwość zastosowania art. 26 ust. 6 Ustawy PZP tj. uznać, że posiada dokumenty i nie będzie dokonywał wezwania do ich złożenia na podstawie art. 26 Ustawy PZP.

 

Wadium

 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert.

Konto Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie 87 1020 3974 0000 5202 0273 2485.

3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie aniżeli w pieniądzu na konto Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nawę postępowania, którego wadium dotyczy.

5. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy PZP.

6. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Ustawy PZP.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty, termin realizacji zamówienia, oraz termin udzielonej gwarancji.

Oznaczenie kryterium

Waga

Cena brutto oferty

60

Termin realizacji zamówienia

20

Termin udzielonej gwarancji

20

 

Oferty należy przesyłać lub składać na adres Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, 09 – 500 Gostynin,
ul. Kutnowska 74 B.

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2019r. o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2019r. o godzinie. 10.00.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej

 

Termin związania ofertą – 30 dni

 

Sposób uzyskania SIWZ:

  • SIWZ  odebrać można osobiście w siedzibie Zamawiającego w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 74 B.
  • specyfikację można pobrać  ze strony internetowej Zamawiającego http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl
  • Zamawiający udostępnia także specyfikację na wniosek Wykonawcy i przesyła pocztą lub faxem.

 

Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia poprzez dynamiczny system zakupów oraz w systemie  aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

 

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

mgr Agnieszka Jędrzejczak Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych oraz mgr Wioletta Kaszewska Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych    

tel. 24 235 71 54, 24 235 71 56, w godz. (7.30 – 14.30), fax 24 235 71 55

adres e-mail administracja@kozzd-gostynin.pl    


Specyfikacja

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X