☰ Menu
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

USŁUGI ZAKUPU I DOSTAWY ŻYWNOŚCI NA BAZIE KUCHNI DOSTAWCY DLA PACJENTÓW KRAJOWEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

Gostynin, dnia 23.10.2019r.

 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

09 – 500 Gostynin, ul. Zalesie 1A

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości niższej niż tzw. progi unijne na :

USŁUGĘ ZAKUPU I DOSTAWY ŻYWNOŚCI NA BAZIE KUCHNI DOSTAWCY DLA PACJENTÓW KRAJOWEGO OŚRODKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM W GOSTYNINIE

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego tj.  http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Zamawiającego w okresie od dnia 28.11.2019r. do dnia 25.11.2020r., według czterech jadłospisów przygotowanych przez Zamawiającego, które załączone są do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą obowiązywać w terminach podanych poniżej:

Jesień:       pierwszy październik do trzydziestego pierwszego grudnia.

Zima:         pierwszy styczeń do trzydziestego pierwszego marca.

Wiosna:      pierwszy kwiecień do trzydziestego czerwca.

Lato:           pierwszy lipiec do trzydziestego września.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany jadłospisu na równoważny. Jadłospis równoważny zostanie przekazany Wykonawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W sytuacji konieczności wprowadzenia innego rodzaju diet niż wymienione w jadłospisach, Wykonawca będzie zobowiązany do ich opracowania i dostarczania w ramach obowiązującej umowy – z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Liczba przygotowywanych posiłków będzie przedstawiona przez Zamawiającego w grafiku jednotygodniowym. Na dzień ogłoszenia postępowania liczba leczonych wynosi 73 pacjentów. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia liczba ta może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego stanu pacjentów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdego dnia, bez względu na święta i inne uroczystości zamówione posiłki na własny koszt i ryzyko do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, ul. Zalesie 1A, w oddzielnych termosach, które zostaną oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Termosy przeznaczone do przewożenia posiłków udostępnia Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, a następnie wnieść termosy zawierające posiłki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest przesuwanie termosów bezpośrednio po podłodze.

Wykonawca zobowiązany jest pozostać w miejscu dostarczenia termosów do momentu policzenia dostarczonych porcji przez kuchenkowe.

Miejsce, gdzie Wykonawca wniesie termosy zawierające posiłki zostanie określone przez Zamawiającego i taka informacja zostanie przekazana Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.

Odbiór, mycie, wyparzanie i dezynfekcja termosów potrzebnych do świadczenia usługi objętej umową, należy do Wykonawcy.

Dostawy posiłków odbywać się będą w godzinach:

Śniadanie                               -        godzina 7.30

Obiad wraz z kolacją             -        godzina 12.45

Działalność o której mowa powyżej nie będzie prowadzona w kuchni Zamawiającego. Realizacja świadczenia winna odbywać się w lokalu odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym i budowlanym przewidzianym dla lokali, w których wykonywane są usługi w zakresie określonym niniejszym postępowaniem.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały, produkty oraz środki transportu potrzebne do realizacji usługi z należytą starannością i w sposób prawidłowy, zgodny z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie zasoby techniczne, a także personel posiadający zdolności, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia

Posiłki muszą być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych i przewożone środkiem transportu spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością i zachowaniem wszelkich norm i standardów obowiązujących przy świadczeniu usługi objętej zamówieniem.

Pracownicy Wykonawcy zajmując się dowozem i dystrybucją posiłków zobowiązani są do zachowania czystego i schludnego wyglądu osobistego oraz posiadania aktualnych książeczek zdrowia.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikające z realizacji niniejszego zamówienia, w tym za narażenie bądź spowodowania utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający określa, że jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, Zamawiający wymaga, aby osoby te były zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, weryfikowania danych w tym zakresie oraz konsekwencje niewywiązywania się ze zobowiązania określa § 29 projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

Codzienne dostawy posiłków w okresie od dnia 28.11.2019r. do dnia 25.11.2020r.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  przesłanki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp:

a) w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu decyzję/opinię Sanepidu zezwalającą na przygotowywanie  posiłków w żywieniu zbiorowym oraz protokół z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad kuchnią – protokół z kontroli mającej miejsce w 2019r. W przypadku, gdy ostatnia kontrola miała miejsce wcześniej niż w roku 2019, Wykonawca do złożonego protokołu zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenie.

b) w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

c) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu decyzję/opinię Sanepidu z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad środkiem transportu – protokół z kontroli mającej miejsce w 2019r. W przypadku, gdy ostatnia kontrola miała miejsce wcześniej niż w roku 2019, Wykonawca do złożonego protokołu zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenie.

Spełnienie warunków określonych w pkt. a i c potwierdzać ma przygotowywanie oraz przewóz żywności przy zachowaniu warunków gwarantujących jej bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca przedkładając wymagane dokumenty powinien potwierdzić spełnienie warunków dla kuchni i środka transportu związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia objętego postępowaniem.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

Wykorzystanie przez Wykonawcę podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia odbywa się zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty  i oświadczenia o których mowa w rozdziale XII niniejszej specyfikacji.

 

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy Pzp.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1-4 Ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem Sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął termin określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna dowody za wystarczające.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, aktualnego na dzień składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest wobec niego podstaw wykluczenia:

1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane wraz z ofertą:

a) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ).

b) oświadczenie Wykonawcy złożone na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu   (załącznik nr 3 do SIWZ).

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp następuje łącznie.

2. Inne wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:  

a)  Formularz ofertowy wraz z załącznikiem do formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ)

b)   Potwierdzenie wniesienia przez Wykonawcę wadium.

c)   Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są stanowić Pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać zakres oraz powinno być złożone wraz z ofertą.

e) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale XII SIWZ.  

3.1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.

b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 5 do SIWZ).

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, z wykorzystaniem wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ).  

d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp (załącznik nr 7 do SIWZ) – w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę nie ma podstaw do naruszenia uczciwej konkurencji, co oznacza, iż złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej staje się bezprzedmiotowe.

3.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu:

a) Dokument potwierdzający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- decyzja/opinia Sanepidu zezwalającą na przygotowywanie  posiłków w żywieniu zbiorowym oraz protokół z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad kuchnią – protokół z kontroli mającej miejsce w 2019r. W przypadku, gdy ostatnia kontrola miała miejsce wcześniej niż w roku 2019, Wykonawca do złożonego protokołu zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenie.

b) Dokument potwierdzający posiadanie zdolności technicznej i zawodowej:

- decyzja/opinia Sanepidu z ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawującą bieżący nadzór nad środkiem transportu – protokół z kontroli mającej miejsce w 2019r. W przypadku, gdy ostatnia kontrola miała miejsce wcześniej niż w roku 2019, Wykonawca do złożonego protokołu zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenie.

Spełnienie warunków określonych w ppkt. a i b potwierdzać ma przygotowywanie oraz przewóz żywności przy zachowaniu warunków gwarantujących jej bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca przedkładając wymagane dokumenty powinien potwierdzić spełnienie warunków dla kuchni i środka transportu związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia objętego postępowaniem.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1. lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument  wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a i b (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ). 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a (załącznik nr 2 do SIWZ).

7. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca ma możliwość złożenia wraz z ofertą wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale na zasadach określonych w rozdziale XVI SIWZ.

9. Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku Zamawiający ma możliwość zastosowania art. 26 ust. 6 Ustawy Pzp tj. uznać, że posiada dokumenty i nie będzie dokonywał wezwania do ich złożenia.

 

Wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert.

Konto Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie 87 1020 3974 0000 5202 0273 2485.

3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie aniżeli w pieniądzu na konto Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nawę postępowania, którego wadium dotyczy.

5. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy Pzp.

6. Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Kryterium oceny ofert jest cena brutto za 1 osobodzień żywienia, termin płatności za usługę, możliwość odbioru resztek z żywienia.

 

Oznaczenie kryterium

Waga

Cena brutto za 1 osobodzień żywienia

60

Termin płatności za usługę

15

Możliwość odbioru resztek z żywienia

25

 

 

Oferty należy przesyłać na adres Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 74 B.

Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2019r. o godzinie 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2019r. o godzinie. 10.00.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

 

Termin związania ofertą – 30 dni

 

Sposób uzyskania SIWZ:

  • SIWZ  odebrać można osobiście w siedzibie Zamawiającego w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 09 – 500 Gostynin, ul. Kutnowska 74 B.
  • specyfikację można pobrać  ze strony internetowej Zamawiającego http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl
  • Zamawiający udostępnia także specyfikację na wniosek Wykonawcy i przesyła pocztą lub faxem.

 

Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia poprzez dynamiczny system zakupów oraz w systemie  aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy Pzp.

 

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

mgr Agnieszka Jędrzejczak Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych oraz mgr Wioletta Kaszewska Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych    

tel. 24 235 71 54, 24 235 71 56, w godz. (7.30 – 14.30), fax 24 235 71 55

adres e-mail administracja@kozzd-gostynin.pl     


Specyfikacja

Jadłospis:

Jesień

Zima

Wiosna

Lato

Informacja po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X