Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2018/2019

Gostynin, dnia 02.07.2018r.

Numer nadany przez Udzielającego Świadczeń KO/1/2018

 

 

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl

 

na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r.  (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.), na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy z dnia 22.12.2014r.
(Dz. U. z 2014r. poz. 1980z późn. zm.).

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 180.000,00 PLN na czas trwania umowy.

 

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie dyżurów medycznych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie odbywało się w siedzibie Udzielającego zamówienia, tj. Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, który ma swoją siedzibę w Gostyninie, ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin, województwo mazowieckie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym  w Gostyninie.

3. Proponowany czas trwania umowy – 12 miesięcy.

4. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 01.08.2018r.

5. Do konkursu ofert mogą przystąpić lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub indywidualne praktyki lekarskie - zgodnie z warunkami  określonymi  w art. 18 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (Dz. U. z 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz złożą wymagane przez Udzielającego zamówienia oświadczenia i dokumenty.

6. W wyniku postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty w liczbie zapewniającej wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie dyżurów medycznych.

7. W przypadku wybrania oferty jako najkorzystniejszej, Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie podanym przez Udzielającego zamówienia. Zawarta umowa realizowana będzie na warunkach w niej określonych (wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu konkursu ofert).

8. Oferty w zamkniętych kopertach lub paczkach należy składać w Administracji Ośrodka mającej siedzibę pod adresem: 09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 74B w terminie do dnia 16.07.2018r. tj. poniedziałek do godz. 09.00. Oznaczenie przesyłki powinno wyraźnie wskazywać na zamieszczoną wewnątrz ofertę oraz wskazywać kod postępowania – kod postępowania KO/1/2018.

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2018r. tj. poniedziałek o godz. 9.30 w Administracji Ośrodka mającej siedzibę pod adresem: 09-500 Gostynin,
ul. Kutnowska 74B.

10. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.07.2018r. tj. środa o godz. 14.00. O wynikach konkursu Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie oraz wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie wyników konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Ośrodka w Gostyninie, ul. Kutnowska 74B.

11. Oferent może zapoznać się z Regulaminem konkursu ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi niezbędnymi do przygotowania oferty, w tym ze szczegółowymi warunkami zawierania i realizacji umów w Administracji Ośrodka w Gostyninie, ul. Kutnowska 74B w godz. od 08:00 do 14:00 od dnia 02.07.2018r.
(od poniedziałku do piątku). Materiały zostały udostępnione również na stronie Udzielającego zamówienia pod adresem http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

13. Oferent w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

14. Oferent może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania wnieść odwołanie do Dyrektora Ośrodka  dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Udzielający zamówienia rozpoznaje odwołanie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Po rozpatrzeniu odwołania Udzielający zamówienia wydaje decyzję administracyjną uwzgledniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

15. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania.

16. Udzielający zamówienia zastrzega sobie również prawo wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

 

 

 

 

                                                            Dr n. med. Ryszard Wardeński

                    Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie


Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wytworzył:
mgr Agnieszka Jędrzejczak
(2018-07-02)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2018-07-02 10:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Andrzej
(2018-08-08 13:20:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki