Rekrutacja na stanowisko Administrator Ośrodka (zakończona)

Etap I - ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Administrator Ośrodka

Nazwa stanowiska:

Administrator Ośrodka

Miejsce wykonywania pracy:

Gostynin, ul. Zalesie 1A  oraz  oddziały zamiejscowe

 Krótki opis zadań na stanowisku:

Nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach; prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości; przechowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych;

kontrolowanie i nadzorowanie jakości prac wykonywanych w budynkach przez podwykonawców, współpraca z przełożonymi, pracownikami, administracją, urzędami i innymi służbami w zakresie obsługi nieruchomości; kontrolowanie poprawności sporządzania

i realizowania umów z serwisami i podwykonawcami; nadzorowanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek technicznych; przygotowywanie informacji, zestawień i danych do planów budżetowych; nadzorowanie stanu nieruchomości w zakresie zgodności

z przepisami BHP, ochrony p.poż oraz ochrony środowiska; organizacja i nadzór nad inwestycjami; uczestnictwo w komisji przetargowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ze specjalnością ekonomia/zarządzanie
 • doświadczenie na stanowiskach technicznych w szczególności administrowania nieruchomościami
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (analizy dokumentacji inwestycyjnej i powykonawczej: kosztorysów, schematów, rysunków technicznych)
 • umiejętność tworzenia i redagowania dokumentów, posługiwania się komputerem i oprogramowaniem MS Office oraz programami kosztorysowymi
 • dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, organizacji pracy zespołu, pracy pod presją czasu, odporność na stres, prawo jazdy kat. B.

Pod uwagę brane będą tylko oferty osób spełniających w/w kryteria

Uprawnienia:

 • mile widziane posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w jak największym zakresie oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Praca w pełnym wymiarze godzin

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji."
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie i kwalifikacje
 • List motywacyjny

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Kutnowska 74B w godz. 7.30 -15.05 lub przesłać  drogą pocztową bądź na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2021r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę wstępną i ewentualnie na dalsze etapy kwalifikacyjne.

Dodatkowych Informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 19.08.2021r.

1. Marek Nosalski

2. Grzegorz Szykulski

3. Stanisław Werner

Etap III - Informacja o wyniku naboru

W wyniku rekrutacji zaproponowano zatrudnienie Panu Stanisławowi Wernerowi

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Stanisław Werner spełnia wszystkie wymagania formalne postawione przez Pracodawcę oraz posiada najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na ww. stanowisku. 

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2021-07-29)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2021-07-29 11:51:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2021-09-17 13:08:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki