Regulamin odwiedzin pacjentów oddziału zamiejscowego w Czersku

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW

Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Oddział Zamiejscowy w Czersku

 

    

Na podstawie art. 28 i 29 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. „o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób” – Dz. U. z 2014 r. Nr 24, Kierownik Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym zarządza co następuje:

 

 1. Odwiedziny odbywają się w dni powszednie w godzinach 14.00 - 18.00, natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach 08:00 - 18:00.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach np. przyjazdu rodziny z regionu  oddalonego od Ośrodka, odwiedziny mogą odbyć się poza wyznaczonym czasem. Decyzję w tej kwestii podejmuje pracownik ochrony KOZZD i lekarz pełniąc dyżur.

 

 1. Osoby niepełnoletnie mają prawo do odwiedzin tylko pod opieką osoby dorosłej.

 

 1. Czas odwiedzin u pacjenta maksymalnie wynosi 2 godziny. W przypadku odwiedzin do innych pacjentów powodujących powstanie kolejki pracownik ochrony oraz lekarz pełniący dyżur mogą podjąć decyzję o skróceniu czasu odwiedzin.

 

 1. Odwiedziny odbywają się w pokoju odwiedzin.

 

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane do okazania pracownikowi ochrony dokumentu tożsamości /ze zdjęciem/.

 

 1. Pełnomocnicy pacjentów zobowiązani są każdorazowo do okazania się pełnomocnictwem lub dokumentem sądowym stwierdzającym fakt reprezentowania pacjenta przed sądem oraz dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

 

 1. Odwiedzający zobowiązani są do przekazania pracownikowi ochrony wszystkich informacji dotyczących tego, co zostanie przekazane pacjentowi w trakcie odwiedzin oraz oddania do depozytu na ten czas wszystkich niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stwarzać jakiekolwiek – choćby potencjalne – niebezpieczeństwo dla pacjentów (noże, scyzoryki, żyletki, igły, ostre przedmioty, szklane kubki, butelki, zapalniczki, zapałki itp.).

 

 1. Wszystkie produkty żywnościowe oraz rzeczy przekazywane pacjentowi podlegają dokładnej kontroli przeprowadzonej przez pracownika ochrony. W razie stwierdzenia obecności przedmiotów zabronionych (leki, narkotyki, alkohol, tytoń i machorka) oraz artykułów przeterminowanych zostaną one zabezpieczone w worek foliowy i oddane odwiedzającym  po zakończeniu odwiedzin.

 

 1. Artykuły spożywcze przekazywane pacjentowi powinny posiadać ważny termin przydatności do spożycia ( co najmniej 5 dni).

 

 1. W przypadku przekazywania pacjentowi tylko paczki - bez odwiedzin - osoba przekazująca zobowiązana jest do oczekiwania na sprawdzenie paczki w KOZZD i potwierdzenia przez pracownika ochrony przyjęcia paczki w całości lub odebranie nieprzyjętych rzeczy.

 

 1. Rzeczy, które oddaje pacjent rodzinie zostają przekazane odwiedzającym po zakończeniu odwiedzin.

 

 1. W przypadku przekazywania pacjentowi środków płatniczych, odwiedzający ma obowiązek przekazania pieniędzy w obecności pracownika ochrony jednocześnie informując jaka jest to kwota.

 

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i poleceń pracowników ochrony.

 

 1. Zakazuje się podejmowania jakichkolwiek działań mogących stwarzać potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów – w tym również zachowań mających charakter seksualny. W związku z powyższym podczas odwiedzin osoby siadają naprzeciw siebie w miejscu wskazanym przez pracowników ochrony.

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa i higieniczno – sanitarnych w pomieszczeniu

odwiedzin obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków. Dopuszcza się możliwość picia przez osoby odwiedzające napojów przygotowanych przez pacjentów, pod warunkiem, że zostaną one przyniesione do pokoju odwiedzin w szczelnie zamkniętym pojemniku, a pacjent we własnym zakresie zapewni kubek dla odwiedzających.

 

 1. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Odwiedzin, jak również ze względu na bezpieczeństwo, pracownik ochrony może odwiedziny przerwać.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach, w stosunku do niektórych pacjentów mogą być podjęte decyzje o czasowym ograniczeniu odwiedzin lub też ich całkowitym zakazie.

 

 1. Liczba osób uczestniczących w tym samym czasie w odwiedzinach określana jest przez pracownika ochrony pełniącego dyżur, który bierze pod uwagę względy bezpieczeństwa i możliwości organizacyjne Ośrodka.

 

 1. Pracownicy ochrony w każdej chwili są upoważnieni do podjęcia działań, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz mają wymóc przestrzeganie regulaminu.

 

 1. W szczególnych sytuacjach pracownicy ochrony mogą zażądać okazania osobistych przedmiotów będących własnością odwiedzających.

 

 1. Osoba odwiedzająca ma obowiązek na czas odwiedzin zdeponować torby, saszetki telefon komórkowy itp. rzeczy w szafce depozytowej, do której klucz na czas odwiedzin otrzymuje od pracownika ochrony.

 

 1. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz nagrywania dźwięków i obrazu przy pomocy telefonów komórkowych, kamer lub innych urządzeń elektronicznych.

 

 1. Zasady odwiedzin u pacjentów tymczasowo aresztowanych oraz przebywających na obserwacji sądowo – psychiatrycznej dodatkowo określa prokuratura lub sąd.

 

 1. Wszystkie czynności realizowane przez pracowników ochrony mogą wykonywać również oddelegowani pracownicy Służby Więziennej.

 

 1.  Zapoznano.......................................................................................

                           CZYTELNY PODPIS OSOBY ZAPOZNAJĄCEJ SIĘ Z REGULAMINEM                         

  

 

 

                                                                                  

                                                                              ..….......................................................

                                                                              DATA I PODPIS PRACOWNIKA OCHRONY

 

 

Aktualizowano w dniu 24.04.2023r.

Wytworzył:
Namysław P
(2022-01-28)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2022-01-28 12:56:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Andrzej
(2023-04-25 14:21:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki