Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora KOZZD (nieroztrzygnięte)

 

 

 

MINISTER ZDROWIA

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

siedziba: ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Ośrodka) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Ośrodka;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) posiada obywatelstwo polskie;

6) korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Ośrodka;

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora Ośrodka, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 (np. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej) albo kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

3) ewentualne inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Ośrodka albo kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

4) własnoręcznie podpisany życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

7) własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 2

 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35);

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć w zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: w jego Kancelarii, ul. Miodowa 15 w pok. 13 albo przesłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętej kopercie na adres:

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem:

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA KRAJOWEGO OŚRDKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM”,

wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

Termin składania ofert upłynie w dniu 18 maja 2023 r.

4. Statut Ośrodka, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za lata: 2020 i 2021 są dostępne na pisemny wniosek w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. 5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 2 (z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 3), nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2 (z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 3), będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

6. Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

7. Kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach rozpatrzenia zgłoszonych ofert, a kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą jednocześnie informowani o czasie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), przedstawiam następujące informacje:

Administratorem danych osobowych osób aplikujących na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym jest Minister Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, kod pocztowy: 00-952, z którym można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia instrukcją kancelaryjną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193 Warszawa).

 

Wytworzył:
AG
(2023-05-04)
Udostępnił:
Marcin Kaczmarek
(2023-05-04 10:59:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Andrzej
(2023-07-05 10:59:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki