Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Oddziale Zamiejscowym w Czersku (zakończona)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

w Gostyninie ul. Zalesie 1A

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik socjalny

w oddziale zamiejscowym w Czersku

 

Nazwa stanowiska:

Pracownik socjalny

Miejsce wykonywania pracy:

Czersk, ul. Dworcowa 29, woj. pomorskie

Krótki opis zadań na stanowisku:

 1. przeprowadzanie ankiety socjalnej z pacjentem w celu rozpoznania jego sytuacji socjalno-bytowej,
 2. współpraca z opiekunem prawnym lub kuratorem pacjenta w celu rozpoznania jego sytuacji socjalno-bytowej, 
 3. tworzenie indywidualnego planu terapeutycznego – problemy socjalne (IPT), 
 4. prowadzenie dokumentacji socjalnej,
 5. procedury meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie),
 6. udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do DPS, ubiegania się o przydział lokalu socjalnego,
 7. kompletowanie dokumentów dotyczących umieszczenia pacjenta w domach pomocy społecznej,
 8. występowanie w imieniu pacjentów do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie zasiłków stałych, okresowych i celowych – przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 9. występowanie w imieniu pacjentów do ośrodków pomocy społecznej o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni oraz informowanie o innych możliwościach pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego,
 10. informowanie o możliwości pozyskania świadczeń pieniężnych z innych instytucji (ZUS, KRUS, MSWiA) oraz występowanie w ich imieniu o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych,
 11. udzielanie pomocy osobom bezdomnym (informowanie o możliwości umieszczenia w schroniskach, noclegowniach itp.),
 12. realizowanie zakupu artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania w warunkach przymusowej izolacji, 
 13. wypisywanie i wypłata środków pieniężnych pacjenta zgromadzonych na koncie depozytowym Ośrodka, 
 14. udostępnianie druków i formularzy w zakresie spraw socjalnych oraz pomoc w ich wypełnieniu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w kierunku pracownik socjalny.
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy wskazanym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym w szczególności oprogramowania Microsoft Office.

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

 1. Sumienność, uczciwość, punktualność, komunikatywność, pracowitość, rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy
 2. Mile widziana doświadczenie w pracy na wskazanym stanowisku.

Informacja o warunkach pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu.
 • Usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy;
 • Praca w godzinach 8:00-12:00

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji".
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl w terminie do dnia 29.02.2024r.

Inne informacje:

Wybrane osoby zaproszone zostaną telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia – 18.03.2024r.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela Sekcja Kadr, Płac i Szkolenia – tel. 24 235 71 58.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie) informuję, iż administratorem danych jest krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie ul. Zalesie 1A. 

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Rozmowy kwalifikacyjne

W dniu 05.03.2024r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które spełniały wymagania kwalifikacyjne.

Osoby, które stawiły się na rozmowy:

1. Ałanowska Anna

2. B*** T****

3. Deja Maciej

4. Erdmann Patrycja

5. Jagodzinska Hanna

6. Liczywek Monika

7. Lorek Hanna

8. Myszka Wioleta

9. Niesiołowski Łukasz

10. Olejniczak Malwina

11. Windoporska Aleksandra

12. Zawadzka Kamila

Wszystkim tym osobom dziękujemy za stawiennictwo i przedstawienie swojej osoby.

Wynik rekrutacji

W wyniku dyskusji osób przeprowadzających rozmowy i decyzji Pani Dyrektor zapropomowano zatrudnienie Pani Hannie Jagodzinskiej.

Spełniała ona wszystkie wymagania i w ocenie Komisji oraz Dyrekcji posiada najlepsze predyspozycje do wykonywania zadań na stanowisku pracownika socjalnego w naszym Ośrodku.

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2024-02-13)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2024-02-13 11:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2024-04-04 14:04:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki