Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej wykonywanej przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale zamiejscowym w Czersku

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA

ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM

W GOSTYNINIE

ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin

na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 991 ze zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 146)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONYWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ/PIELĘGNIARZA

W ODDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CZERSKU

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza (Kod CPV: 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki) będzie odbywało się na rzecz pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, przebywających
w placówce w Czersku, ul. Dworcowa 29, 89-650 Czersk, województwo pomorskie, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Proponowany czas trwania umowy – od 1 sierpnia 2024r. do 31 października 2025r.
tj. 15 miesięcy.

Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych – 1 sierpnia 2024r.

Oferent może zapoznać się ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi niezbędnymi do przygotowania oferty, w tym ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i projektem umowy w siedzibie Administracji Ośrodka, tj. ul. Kutnowska 74B, 09-500 Gostynin
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00. Telefon kontaktowy 24 235 7158.

Wskazane materiały zostały udostępnione również na stronie udzielającego zamówienia pod adresem http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl w zakładce Konkursy.

Do konkursu ofert mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze prowadzący działalność gospodarczą, którzy wykonują zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę – zgodnie z warunkami określonymi w art. 19 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 991 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wraz z wymaganymi przez Udzielającego zamówienia oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach lub paczkach należy składać lub przesłać na adres:

  • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,  ul. Kutnowska 74B, 09-500 Gostynin lub
  • Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie Oddział Zamiejscowy w Czersku, ul. Dworcowa 29, 89-650 Czersk.

w terminie do dnia 10 czerwca 2024r. do godz. 11:00

Oznaczenie przesyłki powinno wskazywać na zamieszczoną wewnątrz ofertę:

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA

W KOZZD W GOSTYNINIE ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CZERSKU

Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2024r. o godz. 12:00 w budynku Administracji Ośrodka, ul. Kutnowska 74B, 09-500 Gostynin.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty

w dniu 26 czerwca 2024r.

Wyniki konkursu zostaną przekazane do wiadomości oferentom oraz zostaną ogłoszone poprzez podanie na stronie http://kozzd-gostynin.bip.eur.pl oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Administracji Ośrodka mającej siedzibę pod adresem: ul. Kutnowska 74B,
09-500 Gostynin oraz na tablicy ogłoszeń w Oddziale Zamiejscowym w Czersku przy
ul. Dworcowej 29, 89-650 Czersk.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
o rozstrzygnięciu postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: odwołania postępowania do dnia składania ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia lub zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.


Załączniki:

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Zał.1. Formularz ofertowy

Zał.2. Oświadczenie o zawarciu OC

Zał. 3. Wzór umowy z załącznikami

Wytworzył:
Lech Liberadzki
(2024-05-24)
Udostępnił:
Liberadzki Lech
(2024-05-24 12:29:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Liberadzki Lech
(2024-05-24 12:37:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki