Statut

STATUT

Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24) prowadzonym w formie jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

 

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gostynin.

2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział 3

Cele i zadania

 

§ 3. Celem Ośrodka jest poprawa stanu zdrowia i zachowania osób stwarzających zagrożenie, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24), umieszczonych w Ośrodku, w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

 

§ 4. 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowania terapeutycznego wobec osób stwarzających zagrożenie umieszczonych w Ośrodku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

2. wykonywanie orzeczeń sądów o umieszczeniu w Ośrodku osób stwarzających zagrożenie;

3. udzielanie osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Ośrodku świadczeń zdrowotnych możliwych do udzielenia na terenie Ośrodka;

4. współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi celem udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Ośrodku.

 

2. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

 

 

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 5. Organami Ośrodka są:

 Dyrektor;

 Rada Społeczna.

 

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania.

3.  Dyrektor działa przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Ekonomicznych;

3) Naczelnej Pielęgniarki;

4) kierowników komórek organizacyjnych;

5) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

 

§ 7. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.

6. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.

 10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

 

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1) Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny I;

2) Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny II;

3) Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny III;

4) Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny IV;

5) Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny V;

6) Oddział Leczniczo - Rehabilitacyjny VI;

7) Ambulatorium;

8) Sekretariat Medyczny;

9) Biuro Ochrony Ośrodka;

10) Dział Administracyjny;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 

2. Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

 

§ 9. 1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa w części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

4. Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Ośrodku regulują przepisy wewnętrzne.

 

Wytworzył:
Aneta Gapińska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 08:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Lipiński Ariel
(2018-03-02 08:18:55)